Innledning

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som kunde og vi som leverandør har ved bruk av Konsolidering og tilhørende moduler ("Systemet"). Dokumentet er bevisst forsøkt å holde på et enkelt og forståelig språk. Dersom noe skulle være uklart hører vi gjerne fra deg på hei@konsolidering.no.

Dokumentet består av:

 • Brukeravtale - dette dokumentet som regulerer avtaleforholdet mellom deg som kunde og oss som leverandør.
 • Databehandleravtale - vedlegg til Brukeravtalen som regulerer hvordan vi som leverandør skal behandle og forvalte personopplysninger på vegne av deg som kunde.

Sammendrag

Om du (som vi) synes slike dokumenter kan være kjedelige er det imidlertid greit å være spesielt klar over:

 • Systemet er laget for bedrifter og regnskapsdata. Data/dokumenter som er spesielt sensitive bør du derfor oppbevare andre steder.
 • Det er du som kunde som er fullt ut ansvarlig for regnskapet. Vår misjon er å gjøre dette så enkelt som mulig for deg.
 • Vi må ta hensyn til lovverk rundt håndtering av regnskapsdata og viktigheten av data når det gjelder hva vi kan tillate av endringer og slettinger. Som hovedregel har vi derfor satt at ved sletting av bruker eller foretak tar vi vare på alle data for deg i inntil 12 måneder før dataene, inkludert personopplysninger, permanent slettes.
 • For å gjøre løsningen så bra som mulig bruker vi i noen tilfeller tredjepartstjenester fra andre aktører - disse er nærmere beskrevet i eget dokument.
 • Vi har også noen samarbeidspartnere. Disse presenterer vi hvis vi tror de kan være nyttige for deg, men det er du som er sjefen og bestemmer om de skal brukes.
 • Det er du som kunde som eier de registrerte dataene i Konsolidering. For å gjøre systemet så enkelt som mulig bruker vi mye tid på å forstå deg som bruker. En av de tingene vi gjør er å analysere bruksmønstre - selvsagt på en måte som ivaretar personvernet. Det hender også (en sjelden gang) at vi har feil i Konsolidering. Da vil vi gjerne rydde opp etter oss - dersom vi har mistenke om at du kan være berørt vil vi kunne ta en titt på regnskapet ditt for å eventuelt varsle deg.

Brukeravtale

Inngåelse av brukeravtalen

 • Brukeravtalen (inkludert vedlegg) er inngått mellom:
  • Consolidated Company AS ("Konsolidering"), organisasjonsnummer 821313732.
  • Den som har registrert seg som bruker av Systemet ("Kunde"). Dersom Kunde oppretter flere foretak i Konsolidering er avtalen gyldig for alle foretak.
 • Avtalen godkjennes elektronisk av Kunde ved registrering i Systemet via bestillingsskjema på hjemmesiden. Eventuelle oppdateringer av avtaler presenteres Kunde og godkjennes ved innlogging.
 • En godkjennelse av denne avtalen bekrefter at kunden har lest, forstått og akseptert vilkårene i denne avtalen.
 • Kunden forplikter seg til å overholde vilkårene i avtalen. Avtalen og tilhørende support gjelder kun under forutsetningen at kunden betaler gjeldende abonnementsavgift. Abonnement er obligatorisk under hele perioden kunden bruker programmet.

Konsoliderings rettigheter og plikter

 • Konsolidering skal tilby og videreutvikle Systemet etter beste evne.
 • Konsolidering skal etter beste evne rette feil så snart som mulig. Konsolidering vurderer om Kunde skal varsles basert på alvorlighetsgrad av eventuelle feil.
 • Konsolidering skal tilstrebe en høyest mulig grad av oppetid og gjøre tekniske tiltak for å sikre dette.
 • Hensikten med Systemet er å forenkle regnskapsrapportering for konsern gjennom bruk av teknologi. Som et ledd i dette har Konsolidering rett til å analysere og bruke Kundes bruksmønstre for å effektivisere og forenkle Kundes arbeidssituasjon. Et eksempel på dette er å analysere hvilke kostnadskontoer som er vanlige å bruke på en gitt leverandør for å kunne presentere dette som forslag i liknende situasjoner.
 • Konsolidering skal gi Kunde informasjon og opplæring knyttet til produktet gjennom applikasjon, e-post eller andre relevante medier. Et eksempel på dette er å sende e-post til Kunder om relevante nyheter som vil være til fordel for Kunden. Dersom Kunde ikke ønsker informasjon på e-post kan man melde seg av e-postlisten direkte i nyhetsbrev / tilsendt informasjon.
 • Konsolidering kan og ønsker å inngå samarbeid med tilbydere av tredjepartsprodukter ("Samarbeidspartnere") der dette føles relevant for forenkling av Systemet. Et eksempel er å kunne integrere regnskapsopplysninger fra regnskapsbyrå for å forenkle innleggingen av regnskapsopplysninger. I tilfeller der dette gjøres vil tilbudet presenteres inne i Konsolidering der Kunde kan ta stilling til det.
 • Konsolidering har rett til å stenge tilgang til konto ved manglende betaling.
 • Konsolidering har rett til å stenge tilgang til konto ved misbruk. Med misbruk menes aktiviteter som strider mot norsk lovverk eller som er skadelidende for Konsolidering. Ved slik stenging skal Kunde informeres om årsak til stenging og gis anledning til å forklare seg. Kunde har også rett til en eksport av dataene som finnes. Konsolidering har også rett til å stenge tilgang til systemet basert på Kundes IP-adresse eller lignende.
 • Konsolidering har rett til å endre pris og prismodell. Ved endringer utover konsumprisindeks skal Kunde varsles minst tre måneder før endringen trer i kraft.
 • Konsolidering forbeholder seg retten å endre systemkrav og produkt spesifikasjon for framtidige versjoner av tjenesten.
 • Konsolidering er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Kunden i Systemet, og heller ikke for Kundens bruk av Systemet. Dette betyr for eksempel at Konsolidering ikke er ansvarlig for innrapportering av regnskapsdata.
 • Konsolidering kan gi tilgang til de som er registrert med signaturrett til selskapet i Brønnøysund.
 • Kunden skal holde Konsolidering skadesløs for alle kostnader og tap som Konsolidering blir påført som følge av at en tredjepart hevder at Kundens data eller bruk av Systemet er i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter.
 • Konsoliderings eventuelle erstatningsansvar under denne brukeravtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningskravet kan ikke overstige 50% av det samlede årlige vederlaget.
 • Ved inngåelse av avtale har Konsolidering rett til å benytte Kundens, samt kundend relaterte konsernseskapers, logo og/eller navn til markedsføring på Konsoliderings hjemmeside eller på Konsoliderings kontoer på sosiale medier.

Begrensninger i Konsoliderings forpliktelser

Konsoliderings forpliktelser omfatter ikke følgende:

 • Å gi instruksjoner eller utdanne brukerne om nødvendig informasjon som er tilgjengelig i produktets dokumentasjon, hjelpetekster, på Internett eller i andre media.
 • Å gjøre kundespesifikke tilpasninger i produktet.
 • Hjelp med feil forårsaket av f.eks. feilaktig bruk eller tiltak utført av andre enn Konsoliderings personale, eller personale som utfører tiltak på direkte oppdrag fra Konsolidering.
 • Hjelp med feil som skyldes produkter koblet til tjenesten.
 • Hjelp med feil som skyldes feil i kundens tekniske utrustning eller feil som skyldes skadelig kode.
 • Tilbakestille en enkelt kundes data.

Kundes rettigheter og plikter

 • Kunde har rett til bruk av Systemet gitt at plikter forøvrig er overholdt.
 • Målgruppen for Systemet er bedrifter. Systemet er et bedriftsrapporterings og kan dermed ikke brukes til private formål.
 • Kunde har eierskap til registrerte data.
 • Kunde er behandlingsansvarlig for registrerte personopplysninger. Se forøvrig vedlegg om databehandleravtale.
 • Kunde har rett til å slette data så lenge dette ikke er i strid med lovverk. Sletting av registrerte regnskapsdata kan ha store konsekvenser om det gjøres utilsiktet og vi vil derfor ta vare på data i inntil 12 måneder ved sletting. Ved særlige behov for raskere sletting kan skriftlig forespørsel sendes til Konsolidering.
 • Kunde har rett til å eksportere registrerte data via rapporter. Det er en egen funksjon for dette ved å velge eksport på den enkelte rapport. Merk at ikke absolutt alle data lar seg eksportere.
 • Kunde skal kun bruke Systemet til lovlige og bedriftsrelaterte formål. Herunder presiseres særlig at innlegging av fiktive eller ikke-reelle finansielle transaksjoner anses som misbruk av Systemet og er grunn til å stenge konto.
 • Kunde er selv fullt ut ansvarlig for registrerte opplysninger i Systemet.

Begrensninger for tjenesten

Den mengde data som lagres i tjenesten per selskap skal være rimelig for en mindre selskap. I tjenestens basisversjon inngår 5000 regnskapstransaksjoner per selskap (medregnet inngående balanse, periodens transaksjoner samt utgående balanse). Ved behov for mer enn 5000 transaksjoner pr regnskapsår, kan et pristillegg i programmet tilkomme.

Avtaleperiode

Avtaleperioden er hhv tolv (12)- eller tre (3) måneder fra fakturadato. Abonnementet forlenges deretter automatisk for en ny og lik periode, med mindre avtalen sies opp av en av avtalepartene i henhold til punktet om oppsigelse nedenfor.

Prøveperiode

I tilfelle av aktivering av tidsbegrenset prøveperiode vil det ikke påløpe lisensavgift fra Konsolidering. Alle andre utgifter knyttet til tredjeparter, som for eksempel avgift til integrasjon hos regnskapssystem, må påberegnes og dekkes ikke av denne avtale. Etter endt prøveperiode vil abonnementet automatisk være bundet til en lisensiert avtale hos Konsolidering. Konsolidering vil med bakgrunn i bruken under prøveperioden gjøre en vurdering på hvilket abonnement som faktureres kunden etter endt prøveperiode. Kunden har mulighet til å si opp avtalen skriftlig før utgangen av prøveperiode. Kunden vil da ikke være forpliktet til en lisensiert avtale videre. Oppsigelse må være skriftlig og innen utløp av avtalt prøveperiode.

Oppsigelse av avtale

Skriftlig oppsigelse må være mottatt av Konsolidering senest 30 dager før utløpet av gjeldende avtale på hhv 12- eller 3-måneders periode. Når avtalen opphører er kunden pliktig å betale alle avgifter som har tilkommet i avtaleperioden. Dersom avtalen av noen grunn opphører i inneværende avtaleperiode skjer ingen tilbakebetaling av den på forskudd betalte lisensavgiften.

Heving av avtale

Leverandør kan heve avtalen dersom kunden bryter med bestemmelsene i denne. Betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato på første originalfaktura gir Konsolidering rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde avtalen med rentekrav eller å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving opphører retten til å bruke produkt og tjeneste umiddelbart, og eventuell brukerkonto på konsolidering.no avsluttes. Bruk av Konsoliderings produkter i strid med denne avtalen vil kunne medføre erstatningsansvar for kunden. Ved avtalens opphør slettes bedriftens regnskapsdata etter 30 dager. Dersom kunden ønsker tilgang til regnskapsdata ut over dette, kan dette skje mot ekstra avgift.

Personvern

 • Personvern er viktig for Konsolidering og vi er veldig bevisst ansvaret og tilliten i forhold til å sikre og behandle opplysninger med varsomhet. Samtidig må dette behovet av og til balanseres mot brukermassens ønske om enkle og intuitive systemer samt lovkrav.
 • Formål med behandling av alle data, inkludert personopplysninger, er å kunne tilby løsninger som gjør regnskap enkelt for Kunde.
 • For å oppnå formålet benytter Konsolidering en rekke samarbeidspartnere og underleverandører. Her finner du en oppdatert liste over samarbeidspartnere og underleverandører..
 • Se forøvrig også vedlegget Databehandleravtale.

Fakturering

 • Konsolidering fakturerer Kunde i henhold til gjeldende avtaleterminer og på forskudd for å redusere administrasjon. Ved skriftlig oppsigelse vil kundeforholde avsluttes ved inneværende periodes sluttdato. Det er ikke mulighet for refusjon av allerede fakturerte terminkostnader da løsningen innebærer binding.
 • Førstegangs fakturering finner først sted etter at kunde har bestilt systemet, deretter faktureres påfølgende terminer fortløpende.
 • Prisen gjelder pr foretak etter gjeldende prisliste dersom ikek annet spesifikt er avtalt.
 • Fakturering i henhold til punkt 2 i dette avsnitt vil være en forskuddsfakturering basert på antall foretak tatt i bruk i løsningen tilhørende kunde på fakturatidspunkt. I tilfeller der nye foretak legges til i løsningen løpende i avtaleperioden, vil det utstedes tilleggsfakturering for nye foretak med samme betingelser som avtalt i henhold til punkt 3 i dette avsnitt. Fakturabeløp avregnes i disse tilfeller for gjenværende inneværende avtaleperiode for alle nye foretak. Ved neste ordinære terminforlengelse vil alle foretak faktureres samlet.
 • Oppgitte priser er uten mva.

Prisgaranti

Vi etterstreber alltid å ha markedets laveste pris. I de tilfellene vi ikke lykkes, vil vår prisgaranti gi deg samme pris som vår konkurrent har på samme produkt. Vår prisgaranti gjelder for alle norske konkurrenter. Det eneste du trenger å gjøre, er å dokumentere at en norsk konkurrent har lavere pris og at lisensen er tilgjengelig for kjøp til oppgitt pris.

Følgende vilkår må være oppfylt for at Prisgaranti skal slå inn:

 • Du må kunne dokumentere at en konkurrent har en lavere pris. Dokumentasjonen må være fra forhandler som har gjeldende pris (ikke tilbud presentert til annen part/selskap enn deg selv).
 • Dokumentasjon fra nettsider må vise den komplette pris for konkurrents lisens for fullgod tjeneste. Mange tilbydere han en lisensmodell som er bygget opp av flere faktorer.
 • Konkurrenters kampanjer teller ikke, kun standard lisens kostnad.
 • Prisen du viser til, må være relevant for ditt kjøp av lisens. Den kan ikke gjelde et geografisk avgrenset pristilbud, eller et pristilbud eksklusivt knyttet til ett selskap. Eksempler på dette er åpningstilbud, lokale merkedager og lignende.
 • For å gjøre prisgaranti gjeldende, sier du selv fra til konsolidering.no i kjøpsøyeblikket.
 • Prisgaranti gjelder «der og da». Kunde kan i ettertid ikke kreve penger tilbake. Det gis således ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid.
 • Konsolidering.no forbeholder oss retten til å sjekke tilbud fra andre tilbydere.
 • Prisgaranti gjelder kun nye kundeforhold.
 • Konsolidering.no forbeholder seg retten til å avvise kundeforhold dersom dokumentert pris er lavere enn forsvarlig for å benytte våre tjenester.

Prisgarantien gjelder ikke når:

 • En eksisterende kunde og ny kunde er registrert via referentprogrammet.
 • Det foreligger andre rabatter eller bonuser på kundeforholdet.

Øvrig

 • Brukeravtalen følger produktet og kan dermed overdras for eksempel ved fusjon eller kjøp av produkt / selskap.
 • Kontaktopplysning for Konsolidering for denne avtalen er hei@konsolidering.no, mens for Kunde er det epost-adressen registrert på foretaket under Brukermeny → Selskapsinformasjon. Det er Kundes ansvar å oppdatere denne.
 • Avtalen er underlagt norsk rett med Bergen tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av brukeravtalen.

Vedlegg: Databehandleravtale

Hva er en databehandleravtale?

 • Dette vedlegget til brukeravtalen beskriver hvordan Konsolidering forvalter og sikrer personopplysninger registrert i Systemet på vegne av Kunden.
 • Den norske personopplysningsloven, og EU-forordning 2016/679 ("GDPR"), inneholder krav til reguleringen av forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig, og til de sikkerhetsmessige og organisatoriske tiltakene som må implementeres for å sørge for lovlig og sikker behandling av personopplysninger. Denne databehandleravtalen er derfor inngått for å sikre at personopplysninger kun behandles i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Noen viktige begreper i denne sammenheng er:
  • Den/de registrerte: En identifisert eller identifiserbar levende fysisk person som den behandlingsansvarlige har registrert personopplysninger om i Systemet.
  • Behandlingsansvarlig: Det er du som Kunde som er ansvarlig for behandling av personopplysningene/dataene som er registrert i Systemet - og at personvernet i den forbindelse er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Databehandler: Konsolidering som leverandør forvalter personopplysningene på vegne av deg som behandlingsansvarlig.
  • Databehandleravtale: Denne avtalen regulerer forholdet mellom Kunde som behandlingsansvarlig og Konsolidering som databehandler.

Formål

 • Formål med behandlingen av alle data, inkludert personopplysninger, er å kunne tilby en løsning som gjør konsernets regnskapsrapportering enkelt for Kunde.
 • Regnskap er en lovpålagt funksjon og formålet er derfor også å oppfylle lovpålagte krav til regnskap som blant annet definert i Bokføringsloven.
 • Videre skal opplysningene gi behandlingsansvarlig oversikt og styringsgrunnlag knyttet til økonomi.

Hva slags personopplysninger behandles?

 • Følgende personopplysninger vil kunne behandles i systemet:
  • Navn, telefonnummer og e-post for registrerte brukere.
 • Kategorier av registrerte er: Bruker.

Behandlingsansvarliges plikter og rettigheter

 • Behandlingsansvarlig bekrefter at:
  • Det foreligger tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger.
  • Behandlingsansvarlig har rett til og ansvaret for lovligheten av overføring av personopplysninger til databehandler.
  • Behandlingsansvarlig har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av personopplysningene som behandles.
  • Behandlingsansvarlig har informert de registrerte i henhold til de til enhver tid gjeldende lovkrav.
 • Behandlingsansvarlig skal sørge for at personopplysninger behandles i henhold til GDPR, svare på henvendelser fra de registrerte og sørge for å implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningene som behandles, jfr. GDPR artikkel 32.
 • Behandlingsansvarlig har plikt til å melde avvik til Datatilsynet og eventuelt til de registrerte uten ugrunnet opphold i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Behandlingsansvarlig skal ikke registrere eller lagre personopplysninger utover det som dekkes av formålet. Spesielt skal behandlingsansvarlig ikke lagre det GDPR kaller særlige kategorier av personopplysninger i Systemet (som for eksempel vurderinger knyttet til en ansatts helsetilstand, religiøs eller politisk tilhørighet osv.).
 • Behandlingsansvarlig har ansvar for å innhente samtykke dersom opplysninger om mindreårige legges inn i løsningen. Dette vil særlig gjelde ved ansettelsesforhold ved personer under 16 år.

Databehandlers plikter og rettigheter

 • Databehandler har ikke eierskap over personopplysninger, men behandler disse kun på vegne av behandlingsansvarlig som regulert i denne databehandleravtalen.
 • Databehandler skal sikre personopplysninger adekvat både teknisk og organisatorisk i samsvar med GDPR artikkel 32. Dette gjøres blant annet gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse som gir grunnlag for organisatoriske rutiner og tekniske tiltak.
 • Databehandler bekrefter at alle personer som er autorisert til å behandle personopplysningene, har forpliktet seg til å behandle opplysningene fortrolig.
 • Databehandler skal ved forespørsel bistå behandlingsansvarlig med hensyn til arbeid med å oppfylle sistnevntes plikter etter personvernregelverket, for eksempel etter GDPR kapittel III og artikkel 32-36. Databehandler skal også bistå behandlingsansvarlig ved å gjøre dokumentasjon tilgjengelig i den grad det er nødvendig for behandlingsansvarlig for å kunne påvise at forpliktelsene i GDPR artikkel 28 er oppfylt, inkludert ved eventuell revisjon fra tilsynsmyndigheter. All slik bistand fra databehandler til behandlingsansvarlig gjøres etter skriftlig anmodning og faktureres etter medgått tid.
 • Databehandler skal uten unødig opphold varsle behandlingsansvarlig dersom det er konstatert, eller det er mistanke om, at personopplysninger er kommet på avveie.
 • Databehandler har rett til å ta ut anonymisert statistikk og kjøre analyser av bruksmønster og bilag som et ledd i gjennomføringen av brukeravtalen for å effektivisere Kundenes valgalternativer og bruk av Systemet. For å kunne følge opp kundeforholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig (som å fakturere eller kontakte), kan databehandler aksessere og benytte registrerte personopplysninger som bruker og foretaksnavn, adresse, e-post og telefonnummer.
 • Databehandler kan se på andre registrerte personopplysninger ved mistanke om feil i eller misbruk av Systemet. Dette gjelder for eksempel ved utsendelse av fiktive faktura der aktuell bruker kan sperres og mottakere av faktura kontaktes.
 • Databehandler skal omgående underrette den behandlingsansvarlige dersom databehandler mener at en instruks fra behandlingsansvarlig er i strid med GDPR eller andre bestemmelser om vern av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

 • Gjennom å inngå brukeravtalen, gir behandlingsansvarlig generell tillatelse til at Konsolidering engasjerer andre databehandlere.
 • For å sikre formålet benytter Konsolidering seg av databehandlere, som i enkelte sammenhenger behandler personopplysninger registrerte i Systemet. Generelt utveksles så lite informasjon som mulig til databehandler.
 • For samarbeidspartnere som representerer valgfrie moduler i Systemet presenteres bruk av slik samarbeidspartner som en opsjon Kunde kan velge å benytte eller ikke. Et eksempel er mulighet til å koble opp mot regsnakpsleverandør for å importere sensitive regnskapsopplysninger for selskap. I slike tilfelle fører partneren (regnskapsleverandøren) oversikt over selskapes tilganger. Det refereres for øvrig til aktuell partner for å gjennomgå deres personvern.
  • Dette er tjenester av funksjonell art som har til hensikt å tilby behandlingsansvarlig så gode funksjonelle tjenester som mulig.
  • Databehandler har rett til å tilby behandlingsansvarlig tredjepartsprodukter som basert på registrerte opplysninger kan utgjøre nyttige tilbud.
  • Dersom tilbudet ønskes å ta i bruk er det behandlingsansvarlig sin oppgave å opprette en databehandleravtale med samarbeidspartneren. Konsolidering vil ikke utveksle informasjon før applikasjonen er aktivert i Systemet.
  • Liste over samarbeidspartnere.
 • Konsolidering benytter også underleverandører som ikke er valgfrie og som bidrar til utøket funksjonalitet, som for eksempel loggetjenester.
  • Dette er tjenester som potensielt kan benyttes på alle kunder uten at Kunde bes om eksplisitt samtykke ved første gangs bruk.
  • Konsolidering har opprettet egne databehandleravtaler med disse underleverandørene. I den grad disse befinner seg i tredjeland utenfor EU/EØS, benyttes gyldige overføringsgrunnlag som EUs egne standardkontrakter for overføring til tredjeland eller Privacy Shield.
  • Liste over underleverandører.
 • I enkelte tilfeller vil det kunne være påkrevet at Konsolidering gir tilgang til tredjepart til behandlingsansvarliges opplysninger. Dette skjer typisk i følgende tilfeller:
  • Dersom bruker har mistet tilgang til tjenesten for eksempel dersom man har byttet epost-leverandør.
  • Ved salg/overdragelse av Kundes virksomhet.
  • Ved rettslig pålegg (feks i forbindelse med mistanke om straffbare forhold).
  • Ved forespørsel om tilgang til regnskap fra en som er registrert med signaturrett for selskapet i Brønnøysund.

Sletting av personopplysninger

 • Data lagret i Systemet representerer regnskapsdata. Regnskapsloven stiller krav til sporbarhet ved disse, noe som hindrer sletting av enkeltpersonopplysninger.
 • Kunde kan slette hele foretak i Systemet. Sletting av et helt regnskap kan ha store konsekvenser for Kunde i form av konkurs og potensielt være lovstridig dersom backup ikke finnes. Ved valg om sletting av et helt foretak vil derfor alle data, herunder personopplysninger, fysisk slettes inntil 12 måneder etter at den logiske slettingen er gjort.
 • Kunde kan slette en bruker i Systemet gitt at alle tilhørende foretak også er slettet (for å ivareta krav til sporing). Siden en bruker i dette tilfellet også representerer regnskapsdata vil en bruker fysisk slettes inntil 12 måneder etter at den logisk er slettet.
 • For å ivareta krav til sikkerhet, konsistens vil vi oppbevare en backup av data i inntil 3 måneder.
 • Dersom særlige grunner skulle tilsi at personopplysninger skal slettes raskere kan Konsolidering skriftlig kontaktes.
 • Loggdata beholdes i tre år av sikkerhetshensyn - eksempelvis for å kunne spore forsøk på hacking.

Endring av personopplysninger

 • I tilfeller der det ikke finnes funksjonalitet for å endre personopplysninger i Systemet kan en skriftlig henvendelse gjøres til Konsolidering. Endring av personopplysninger vil kun utføres dersom det ikke bryter med krav til lovverk og god regnskapsskikk. Databehandler vil fakturere behandlingsansvarlig for medgått tid for arbeid i forbindelse med endring av personopplysninger.
 • Ved endringer vil gamle verdier finnes som backup i inntil 3 måneder. Denne tidsperioden er satt for å hindre inkonsistens i registrerte personopplysninger ved uforutsette hendelser.

Ver. 20220316.03